Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door de Renohuis bvba, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

 2. Aannemer en bouwheer gaan akkoord dat elektronische communicatie tussen hen officieel is en dezelfde tegenstelbaarheid heeft als een aangetekende zending. De aannemer is steeds bereikbaar op e-mail info@renohuis.be. De bouwheer deelt bij het aangaan van de overeenkomst zijn e-mailadres mee.

 3. Een offerte is steeds een voorstel tot overeenkomst van aannemingswerken, wordt gratis aangeboden en blijft 30 dagen geldig. Bindend voor de aannemer, voorzover de bouwheer instemt met de gehele inhoud, inbegrepen de bijzondere en de algemene voorwaarden. Door het goedkeuren van de offerte (met inbegrip van bijzondere en de algemene voorwaarden) schriftelijk of per e-mail gaat de bouwheer de overeenkomst aan.

 4. De bouwheer verschaft de aannemer op voorhand alle mogelijke informatie over de werken en hun eventuele bijzondere omstandigheden. Indien de bouwheer in gebreke blijft, behoudt de aannemer zich het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de aannemingswerken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.

 5. Vanaf goedkeuring overeenkomst tot oplevering van de werken dient de bouwheer de aannemer vooraf op de hoogte te stellen van andere aannemers of anderen op de werf of van eigen werken. Er dient steeds voorafgaandelijk gemeen overleg te gebeuren. Indien de bouwheer in deze in gebreke zou blijven, behoudt de aannemer zich op eender welk ogenblik het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de aannemingswerken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.

 6. De bouwheer stelt de werf bouwrijp en volledig ontruimd ter beschikking zodat de aanneming ongehinderd kan uitgevoerd worden. De bouwheer draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle vergunningen. De bouwheer vrijwaart de aannemer volledig van elke aansprakelijkheid of schade die zou voortkomen uit enige toepassing van art. 544 B.W., o.m. burenhinder. Bij gebreke hiervan behoudt de aannemer zich het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de werken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.

 7. Indien de bouwheer eigen materialen aanlevert, garandeert de bouwheer dat deze kwalitatief volledig voldoen. De aannemer heeft daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De geschiktheid, de stevigheid en de kwaliteit van bestaande constructies of aangeleverd materiaal is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bouwheer.

 8. Alle meeteenheden vervat in de offerte zijn een getrouwe raming en kunnen nooit aanleiding geven tot een minprijs. De gebruikte uitdrukkingen zijn standaard afkortingen zoals meter (m),vierkante meter (m²), kubieke meter (m³), enz. “Sog” (som over geheel) duidt steeds op forfaitaire hoeveelheden.De omschreven werken worden geacht aan de gestelde prijs opgeleverd te worden en omvatten steeds alle benodigde standaard materialen, werkuren, afvalverwerking, enz., tenzij anders vermeld.

 9. Wanneer er in de offerte materialen voorkomen die door hun aard nog naderhand uit te kiezen zijn door de bouwheer (toestellen, tegels, enz.), of nog nader te bepalen werken, dan wordt hiervoor een budget excl. BTW voorzien. Een eventuele meerprijs van materialen wordt verrekend in de eindfactuur. Een budget kan nooit aanleiding geven tot een minprijs.

 10. De bouwheer neemt alle aansprakelijkheid op zich die mogelijk voortkomt uit schade door derden niet verbonden aan RenoHuis bvba tijdens of na de werken.

 11. Voor het presteren van meerwerken buiten de offerte hanteert de aannemer een tarief per manuur van 49,50 EUR excl. BTW en excl. materialen e.d.

 12. De duurtijd en/of een geplande aanvangsdatum is steeds indicatief.

 13. De offerte is een aanbod tot overeenkomst voor een geheel van werken aan een totale prijs. Indien er subtotalen en/of prijzen worden weergegeven per productcategorie en/of locatie, zijn deze steeds indicatief. Wanneer de bouwheer slechts een gedeelte laat uitvoeren, dan kan dit alleen indien de aannemer hier schriftelijk mee akkoord gaat. De aannemer maakt dan een nieuwe offerte.

 14. Prijzen in de offerte zijn aangeduid excl. BTW. De aannemer is gehouden te factureren volgens fiscale rechtsregels van openbare orde, waarbij de BTW in principe ten laste is van de bouwheer. In het geval van een particuliere bouwheer, wordt een indicatieve melding gemaakt van zijn vermoedelijke kostprijs incl. BTW. Indien om welke fiscale reden dan ook (o.a. wetswijziging, afschaffing gunsttarief, niet voorleggen attest of verklaring op eer door de bouwheer, …) de factuur voor de bouwheer duurder uitvalt dan de offerteprijs, kan dit nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsverlaging. Bij twijfel over de juiste toepassing van de wet, kan de bouwheer steeds op voorhand uitsluitsel krijgen bij het informatiecentrum van de FOD Financiën op et nummer 0257 257 57.

 15. De aannemer behoudt zich te allen tijde het recht voor het geheel of een gedeelte van de werken te laten uitvoeren door onderaannemers van zijn keuze.

 16. De bouwheer heeft in toepassing van art. 1794 B.W. het recht de aannemingsovereenkomst door zijn enkele wil te verbreken. In dat geval wordt, behoudens de afrekening van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, de schadevergoeding wegens gederfde winst toekomende aan de aannemer bepaald op 30 % van al hetgeen nog diende uitgevoerd te worden. Deze schaderegeling is ook van toepassing indien de overeenkomst ten laste van de bouwheer wordt verbroken.

 17. De aannemer (of zijn onderaannemers) heeft (hebben) steeds het recht op de werf publiciteit te maken.

 18. Voorschotten of tussentijdse (procentuele) schijven worden volgens de voortgang van de werken gefactureerd. Enerzijds te beschouwen als waarborgen voor de getrouwe uitvoering van de overeenkomst door de bouwheer en anderzijds een inherent deel van de offerteprijszetting. De aannemer maakt enkel prijs onder de zekerheid precies te weten welke voorfinanciering te zijnen laste zal zijn en welke ten laste van de bouwheer. Bij niet-naleving van de financiële afspraken van de overeenkomst, behoudt de aannemer zich het recht voor de werken te schorsen, of de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.

 19. Een factuur is steeds contant betaalbaar op rekening BE19 0689 0631 8012 – BIC GKCCBEBB . Bij niet betaling op de vervaldag, 15 dagen na factuurdatum, van een factuur, wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele schadevergoeding van 10%, en is het saldo conventioneel vanaf vervaldag onderhavig aan een nalatigheidsrente van 1% per maand.

 20. De voorlopige oplevering van de werken geldt als aanvaarding van de werken door de bouwheer.

 21. Gedurende 1 jaar na de aanvaarding van de werken waarborgt de aannemer de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door art. 1792 en 2270 B.W., als deze voortkomen uit een door de aannemer begane fout. Nadien vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de termijn van 6 maanden na de dag dat de bouwheer kennis kreeg van het gebrek.

 22. Protesten over de facturen dienen de aannemer te bereiken binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, zoniet worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

 23. Bij betwistingen van welke aard ook zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Contactgegevens:

Adres
Brugstraat 26 Beerse B-2340
Telefoon
+32 (0) 478 42 77 71
E-Mail
info@renohuis.be
BTW
BE 0832938208